به نام خدا

هدف از نشر " فصلنامه ی تحقیقات کاربردی در علوم دامی"، تولید علم از طریق مستندسازی گزارش فعالیت های پژوهشی و کاربردی و ترویج آن می باشد.

" فصلنامه تحقیقات کاربردی در علوم دامی "، مقالات منتج از پژوهش های پایه و کاربردی در زمینه های تغذیه، فیزیولوژی، ژنتیک و اصلاح نژاد، مدیریت پرورش، تولید مثل، بیوتکنولوژی و اقتصاد دامپروری را پذیرفته و پس از تایید اولیه توسط هیات تحریریه و متعاقباً داوری مقالات، نتیجه پذیرش قطعی برای چاپ و یا رد مقاله را به نگارنده(گان) اعلام خواهد نمود.

شماره جاری: دوره 9، شماره 37، زمستان 1399، صفحه 3-42 

2. تعیین ارزش غذایی بقایای بوته هندوانه در استان بوشهر برای استفاده در تغذیه دام

صفحه 9-16

امیر ارسلان کمالی؛ محمدهادی صادقی؛ محمود دشتی زاده؛ عبدالمهدی کبیری فرد؛ سید ابو طالب صادقی؛ حسین خاج


4. تأثیر نمرۀ وضیعت بدنی و تعداد دفعات زایش، بر تولید و ترکیب شیر و عملکرد تولید‌مثلی گاوهای شیرده هلشتاین

صفحه 31-42

سید محسن حسینی؛ محمد هادی خبازان؛ بهنام مشیری؛ حسین خوش اخلاق؛ سعید ساکیان؛ محمد رضا سعیدی؛ سعید صادقی


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها