به نام خدا

هدف از نشر " فصلنامه ی تحقیقات کاربردی در علوم دامی"، تولید علم از طریق مستندسازی گزارش فعالیت های پژوهشی و کاربردی و ترویج آن می باشد.

" فصلنامه تحقیقات کاربردی در علوم دامی "، مقالات منتج از پژوهش های پایه و کاربردی در زمینه های تغذیه، فیزیولوژی، ژنتیک و اصلاح نژاد، مدیریت پرورش، تولید مثل، بیوتکنولوژی و اقتصاد دامپروری را پذیرفته و پس از تایید اولیه توسط هیات تحریریه و متعاقباً داوری مقالات، نتیجه پذیرش قطعی برای چاپ و یا رد مقاله را به نگارنده(گان) اعلام خواهد نمود.

شماره جاری: دوره 8، شماره 32، پاییز 1398، صفحه 3-74 

3. تجزیه ژنتیکی صفات مهم اقتصادی در بز کرکی رایینی

صفحه 23-34

نجمه کارگر؛ سید علی موسوی سعید؛ غلامرضا قربانی


4. تأثیر استفاده از پروبیوتیک باسیلاکت بر عملکرد و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون بلدرچین ژاپنی

صفحه 35-48

محسن محمدی ساعی؛ اکبر یعقوبفر؛ بهروز یاراحمدی؛ علیرضا چگنی؛ کریم قربانی؛ بهروز سپه وند


6. پرورش الاغ برای تولید شیر

صفحه 67-68

امیررضا صفائی؛ اکبر یعقوبفر؛ سیدجلال طاهری میرانی؛ منصوره عاملی


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها