بررسی چند شکلی ژن چند قلو زایی (Fec B) در گوسفند زندی با استفاده از تکنیک RFLP-PCR

نوع مقاله: مقاله آموزشی ، پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشته ژنتیک و اصلاح دام، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

2 استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

3 دانشیار رشته ژنتیک و اصلاح دام دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

چکیده

در این تحقیق به منظور بررسی چند شکلی ناحیه ای از ژن بورولا از تعداد 170 راس گوسفند زندی از محل دامداری طرح محوری اصلاح نژاد قوچ زندی واقع در استان قم استفاده شد. استخراج DNA به روش salting out از نمونه های خون تهیه شده از گوسفندان انجام شد. واکنش زنجیره ای پلیمراز(PCR) برای تکثیر قطعه 190 جفت بازی از ناحیه اگزون 8 ژن FecB قابل دسترسی در سایت NCBI انجام شد. برای واکنش PBR محصول واکنش PCR به وسیله آنز یم برشی AvaII تحت هضم قرار گرفت. نتایج حاصل از فراورده های هضم آنزیمی بر روی ژل آگارز بارگیری و تعیین ژنوتیپ نمونه ها از طریق مقایسه الگوی باندها با نشانگر اندازه گیری مناسب انجام شد. نتایج این تحقیق نشان دهنده تنها حضور آلل A حاصل از عدم جهش ایجاد کننده سایت برش در آنزیم AvaII در تمامی نمونه ها بود. بنابراین جایگاه مورد مطالعه از ژن FecB در نمونه های مورد مطالعه از گوسفندان زندی کشور را می توان فاقد چندشکلی دانست. با توجه به وجود رکوردهای فنوتیپی دوقلوزایی در این نژاد، از نتایج حاصل از این مطالعه می توان نتیجه گیری نمود که اثرات ژنتیکی مسئول دوقلوزایی در این نژاد به جهش گزارش شده در اگزون 8 ژن بزرگ اثر بورولا مرتبط نبوده بلکه باید به جستجوی سایر نواحی از این ژن و یا ژن های دیگر در این نژاد پرداخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات