تماس با ما

آدرس: کرج- خیابان شهید بهشتی- روبروی خیابان دهقان ویلای اول-  موسسه­ ی تحقیقات علوم دامی­ کشور- دفتر فصلنامه تحقیقات کاربردی در علوم دامی.

تلفن و نمابر: 34256001– 026   داخلی 488

آدرس اینترنتی:

www.asri.ir   

E.mail: aasrj@asri.ir        

E.mail: aasrj.asri@gmail.com


CAPTCHA Image