دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، تابستان 1395، صفحه 3-80 
4. افزایش بازده اقتصادی گوسفند شال با کنترل خویشاوندی در گله های کوچک

صفحه 33-42

هدی جواهری بارفروشی؛ حسن صادقی پناه؛ نادر اسد زاده