بررسی چندشکلی و تعیین ژنوتیپ ژن پروتئین پریون (PrP) درگوسفندان سنگسری دامغان

نوع مقاله: مقاله آموزشی ، پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 گروه پرورش طیور، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فنی و حرفه ای پاکدشت، تهران، ایران

3 دانش آموخته دکتری تغذیه دام، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد تغذیه دام، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

بیماری اسکراپی در گوسفندان، بیماری تحلیل برنده نورونهای عصبی است که به دلیل تاخوردگی غیرمعمول پروتئین پریون در مغز، که باعث ایجاد شکل مقاوم این پروتئین می‌شود، بوجود می‌آید. فاکتورهای ایمنولوژیکی و ژنتیکی علل عمده ایجاد کننده این اسکراپی ذکر شدند. از جمله این فاکتورهای ژنتیکی که ممکن است در ایجاد و یا پیشرفت بیماری نقش داشته باشند، وجود چندشکلی کدون شماره 171 از ژن پروتئین پریون می‌باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی چندشکلی کدون 171 ژن‌ PrP در گوسفند سنگسری است. در این تحقیق ابتدا، نمونه‌های خون از 150 رأس گوسفند از مرکز اصلاح نژاد دامغان، به‌وسیله ونوجکت‌های آغشته به ماده ضد انعقاد (EDTA) تهیه و DNA‌ی آن‌ها به‌روش نمکی بهینه یافته (salting out) استخراج گردید. بعد از استخراج DNA و انجام آزمایشات کمی و کیفی (اسپکتروفوتومتر و ژل آگاروز 8/0 درصد)، قطعه مورد نظر در PCR با استفاده از پرایمر مربوطه، تکثیر یافته و سپس فرآورده‌های PCR توسط آنزیم‌ Sau3AI برای جایگاه 171 برش داده شد. الکتروفورز قطعات حاصل از هضم روی ژل آگارز انجام و ژنوتیپ هر فرد تعیین گردید. فراوانی‌های آللی، ژنوتیپی و هاپلوتیپی با شمارش مستقیم به دست آمد. توالی‌های قبل و بعد از مکان برش با استفاده از نرم‌افزارPrimer Premier مشخص گردید. نتایج نشان ‌داد که فراوانی ‍ژنوتیپ‌های R/R، R/Q و Q/Q به‌ترتیب 87، 8 و 5 درصد می‌باشند. نتایج آشکار شده برای فراوانی آلل‌های مورد نظر Q وR به‌ترتیب 10 و 90 درصد بود. ژنوتیپ Q/Q بیشترین حساسیت را به بیماری اسکراپی داشته و ژنوتیپ‌های R/R و R/Q مقاوم به بیماری اسکراپی بودند.

کلیدواژه‌ها