بررسی مورفولوژی و ریزساختار ذرات حاصل از انکپسولاسیون لاکتوفرین شیر شتر به‌وسیله پلیمرآلژینات‌کلسیم

نوع مقاله: مقاله آموزشی ، پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پژوهشکده علوم و صنایع غذایی ، دانشجوی دکتری علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی شعبه شمال شرق، بخش تحقیقات دامپزشکی و بیوتکنولوژی، سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی ، مشهد ،ایران

3 دانشیار پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

چکیده

   در این پژوهش امکان ریزپوشانی لاکتوفرین با استفاده از آلژینات‌کلسیم مورد بررسی قرار گرفت. لاکتوفرین مورد استفاده در این بررسی با روش کروماتوگرافی تعویض یونی از شیر شتر استخراج و خالص‌سازی شد. ریزپوشانی لاکتوفرین با دو غلظت 1 و 5/0 درصد وزنی/حجمی از آلژینات کلسیم انجام شد. نتایج نشان داد که روش مورد استفاده برای ریزپوشانی مناسب است. بررسی اندازه و شکل‌شناسی ذرات با میکروسکوپ الکترونی رویشی (SEM)، تشکیل نانوکپسول‌ها را تایید نمود.

کلیدواژه‌ها