مقایسه ویژگیهای کیفی مو در دم و یال اسب های ترکمن، عرب و اسبچه خزر

نوع مقاله: مقاله آموزشی ، پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

3 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف از این تحقیق ارزیابی خصوصیات کیفی موی یال و دم اسب های بومی ایران بود. بدین منظور تعداد 30 رأس از سه نژاد اسبچه خزر، اسب ترکمن و اسب عرب انتخاب شد و نمونه موی یال و دم از هر یک برداشت گردید. نتایج نشان داد، میانگین و اشتباه معیار صفات اندازه‌گیری شده برای موی یال و دم به ترتیب در مورد رطوبت بازیافتی 2/0 ± 9/6 و 6/0 ±2/8 درصد، رطوبت موجود 1/0 ± 5/6 و 4/0 ±5/7 درصد، کاهش پس از شستشو 1/0 ± 8/0 و 1/0 ± 8/0 درصد، بازدهی شستشو 1/0 ± 2/99 و 1/0 ± 2/99 درصد، قطر الیاف مو 8/1 ±2/116 و 3/2 ± 3/164 میکرون، ضریب تغییرات قطر مو 6/0 ± 7/20 و 7/0 ± 8/18 درصد ، طول الیاف 0/1 ± 65/24 و 8/2 ± 1/63 سانتیمتر، بار پارگی الیاف مو 01/0 ± 2/0 و 04/0 ± 57/0 گرم نیرو، مقاومت مو 5/2 ± 74/2 و 5/0 ± 1/7 گرم نیرو بر تکس و کشش پذیری الیاف مو 5/0 ± 7/9 و 5/0 ± 4/10 درصد بود. الیاف موئی یال و دم از نظر تمام خصوصیات به جز کاهش و بازدهی شستشو در سطح یک درصد با یکدیگر اختلاف معنی‌دار داشتند. بیشترین میانگین قطر الیاف مو به ترتیب در اسب‌های نژاد عرب، ترکمن و اسبچه خزر و بیشترین مقاومت مو به ترتیب مربوط به الیاف اسب‌های ترکمن، عرب و اسبچه خزر بود. نتایج نشان داد که الیاف موی دم اسب در صنایع نساجی کاربرد بیشتری خواهند داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات