مطالعه توازن مواد مغذی در جیره گاوهای شیری صنعتی استان مرکزی

نوع مقاله: مقاله آموزشی ، پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

2 عضوهیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی وضعیت مدیریت تغذیه و خوراک‌دهی گاوداری‌های شیری صنعتی استان مرکزی و مقایسه بین وضعیت موجود ومطلوب واحدها انجام شد. به منظور اجرای آن گاوداری‌ها از نظر ظرفیت گاو مولد به سه طبقه 30 تا 85 رأسی، 86 تا 160 رأسی و بیشتر از160 رأس دسته بندی شده و با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی شده اقدام به انتخاب 20 درصد از کل واحدهای استان گردید. سپس از طریق تکمیل پرسشنامه و داده‌برداری مستقیم، وضعیت مدیریت تغذیه واحدهای انتخاب شده مورد بررسی قرار گرفت. در 21 درصد از کل واحدهای مورد مطالعه، روش تعلیف کاملاً مجزا و جداگانه علوفه و مواد متراکم، و در 31/26 درصد از کل واحدهای مورد مطالعه، روش خواک‌دهی کاملاً مخلوط مشاهده شد. نتایج نشان داد که تفاوت بین مقادیر مصرف شده و مورد نیاز برمبنای توصیه‌های 2001NRC به ازای هر رأس در روز برای گاوهای شیری پرتولید از نظر کیلوگرم ماده خشک مصرفی، انرژی خالص شیردهی (مگا کالری)، پروتئین خام (گرم)، کلسیم (گرم) و فسفر (گرم) به ترتیب برابر با 23/0، 66/1- ،43/226- ، 12/69، و99/8 بود. تفاوت میزان مصرف و نیاز انرژی خالص شیردهی، پروتئین خام، کلسیم و فسفر (بجز طبقه دوم برای مصرف فسفر) در گاوهای پر‌تولید در همه طبقات معنی‌دار بود. نتایج حاصله از این تحقیق نشان داد که در اغلب گاوداری‌های مورد مطالعه، میزان مصرف مواد مغذی در گاوها، مطابق با نیازمندی‌های آن‌ها نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات