اثر استفاده از گیاه دارویی علف مار (Capparis spinosa) برعملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله: مقاله آموزشی ، پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایلام

2 پژوهشگر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایلام

چکیده

تعداد 288 قطعه جوجه‌گوشتی یک ‌روزه مخلوط سویه راس 308 در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 3 تیمار، 4 تکرار و 24 جوجه در هر واحد آزمایشی به مدت 49 روز جهت بررسی اثر سطوح مختلف گیاه دارویی علف مار (Capparis spinosa) بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه‌های بیوشیمیایی سرم خون جوجه‌های گوشتی، مورد آزمایش قرار گرفتند.گروه‌های آزمایشی شامل جیره شاهد (بر پایه ذرت و سویا) و جیره‌های دارای 1 و 2 درصد پودر گیاه کامل علف مار بودند. نتایج نشان دادند گروه‌های آزمایشی دارای اثر معنی‌داری برمیانگین افزایش وزن روزانه بودند، به طوری که جوجه‌های دریافت کننده جیره دارای 2 درصد گیاه علف مار در مقایسه با سایر گروه‌های آزمایشی، کمترین مقدار افزایش وزن روزانه را در طول دوره نشان دادند (01/0P<). میانگین مصرف خوراک در بین گروه‌های آزمایشی اختلاف معنی‌داری نداشت. اختلاف میانگین ضریب تبدیل غذایی در بین گروه‌های آزمایشی معنی‌دار بود وکمترین و بیشترین مقدار به ترتیب به جیره شاهد و جیره‌های حاوی 1 و 2 درصد علف مار تعلق داشت (01/0P<). بالاترین درصد تلفات مربوط به گروه شاهد بود(05/0P<). سطوح مختلف علف مار سبب کاهش مقدار تری‌گلیسرید و افزایش غلظت HDL سرم خون جوجه‌های گوشتی گردید (01/0P<). اختلاف درصد لاشه در بین گروه‌های آزمایشی معنی‌دار بود (05/0P<)، اما گروه‌های آزمایشی تأثیری بر وزن نسبی قطعات مختلف لاشه و اندام‌های داخلی نداشتند. نتایج آزمایش حاضر نشان دادند که استفاده از پودر گیاه علف مار در جیره غذایی جوجه‌‌‌های گوشتی به دلیل کاهش مقدار تلفات و لیپیدهای خونی در سطح 1 درصد  قابل توصیه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها