تاثیر تیمار کوتاه مدت با پروژسترون و زمان تزریق ∝PGF2 بر عملکرد تولید مثل میش های فراهانی در فصل تولید مثل

نوع مقاله: مقاله آموزشی ، پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طییعی استان مرکزی

چکیده

این پژوهش به منظور مقایسه روش های مختلف همزمان سازی فحلی کوتاه مدت در گوسفند فراهانی و تعیین مناسب ترین روش از نظر راندمان اجرا گردید. برای این منظور، تعداد 123 راس میش توده فراهانی در یکی از دامداری های روستای رباط ترک شهرستان دلیجان استان مرکزی انتخاب و پس از اطمینان از سلامت جسمانی، به طور تصادفی به 5 گروه آزمایشی تقسیم شدند. برنامه همزمان سازی فحلی برای گروههای آزمایشی به شرح ذیل انجام گردید. گروه اول، گذاشتن سیدر پروژسترون در روز صفر همراه با تزریق عضلانی PGF2 در همان روز و خروج سیدر همراه با تزریق عضلانیPMSGدر روز هفتم؛ گروه دوم، گذاشتن سیدر پروژسترون در روز صفر، تزریق عضلانی PGF2 در روز ششم و خروج سیدر همراه با تزریق عضلانیPMSGدر روز هفتم؛ گروه سوم اسفنج گذاری در روز صفر همراه با تزریق عضلانی PGF2 در همان روز، و خروج اسفنج همراه با تزریق عضلانیPMSGدر روز هفتم؛ گروه چهارم اسفنج گذاری در روز صفر، تزریق عضلانی PGF2 در روز ششم و خروج اسفنج همراه با تزریق عضلانی PMSGدر روز هفتم و گروه پنجم یا گروه شاهد، بدون تیمار پروژسترون(سیدر یا اسفنج) و تزریق PMSG وPGF2. صفات مورد بررسی در این آزمایش شامل تعیین درصد زایش میش ها در تاریخ مورد انتظار، درصد بره زایی و دو قلوزایی در تاریخ مورد انتظارو وزن تولد بره ها بودند. طبق نتایج به دست آمده، درصد زایش در تاریخ مورد انتظار در گروه های آزمایشی به ترتیب برابر 95/86 ، 95/86 ،15/85 ،00/92 و00/48 درصد بدست آمد که اختلاف بین گروه های یک تا چهار با گروه پنجم (شاهد) معنی دار، ولی بین خود گروه های یک تا چهار تفاوتها معنی دار نبودند. درصد بره زایی در تاریخ مورد انتظار در گروه ها به ترتیب  65/95 ،65/95 ،29/96 ،00/104 و00/48 درصد بدست آمد که بین گروه های یک تا چهار اختلاف معنی داری مشاهده نشد ولی اختلاف این چهار گروه با گروه شاهد بسیار معنی دار بود. درصد دامهای چند قلو زا در تاریخ مورد انتظار به ترتیب 10 ،10 ،13 ،13 و 0  بدست آمد که این درصدها از نظر آماری معنی دار نبودند. با توجه به اطلاعات بدست آمده، زایمان های انجام شده در تاریخ مورد انتظار در محدوده 7 روز انجام شد و استفاده از دو وسیله درون واژنی اسفنج و سیدر در روش درمان کوتاه مدت، اثرات مطلوبی بر میزان باروری و بره زایی میش ها داشت.