بررسی تیتر سرمی و شناسائی مولکولی ویروس عامل اسهال ویروسی گاوها(BVDV) در شتر های تک کوهانه شهرستان سبزوار

نوع مقاله : مقاله آموزشی ، پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری تخصصی پاتولوژی،دانشگاه شیراز، دانشکده دامپزشکی ،گروه پاتولوژی

2 دانشیار موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی شعبه شمال شرق ، بخش تحقیق و توسعه فرآورده های بیولوژیک ، سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی ، مشهد

3 استاد پاتولوژی،دانشگاه شیراز، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، گروه پاتولوژی

چکیده

اسهال ویروسی گاو ها (BVD ) بیماری ویروسی در شترهامی باشد این ویروس از آلپاکا و شترهای تک کوهانه جدا شده است اما هیچ گزارشی از وجودBVDدر شترهای دوکوهانه وجود نداردBVDیک بیماری واگیر مهم است که توسط یک ویروسRNAدار کوچک از جنس پستی ویروس ایجاد می شودو ضایعات مهمی (از قبیل سقط جنین) را در بچه شترها و شترهای بالغ ایجاد می نماید.در این مطالعه 56 نمونه شترهای سبزوارتهیه وپس از جداسازی سرم آزمایش های الایزای غیر مسقیم وبررسی مولکولی توسط PCR-RTو PCR-RT time-Real  بر روی نمونه های انجام شد . نتایج نشان داد که20 نمونه از 56 نمونه( 71/35درصد) ادارای تیتر سرمی ویروس BVDV می باشند همچنین  تعداد 51 نمونه(07/91 درصد) با استفاده ازشناسایی مولکولی   RT-PCR و PCR-RT time-Real مثبت می باشند.