شیوع بالای آنتی‌بادی نئوسپورا کنینوم در شتر یک‌کوهانه در جنوب ایران

نوع مقاله: مقاله آموزشی ، پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

2 گروه میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده

نئوسپورا کنینوم، تک­­یاخته­ای از شاخه آپی­­کمپلکسا است که از نظر آنتی­ژنی با توکسوپلاسما­­ گونه‌ای متفاوت ولی از نظر ساختمانی بسیار شبیه می­باشد و موجب بیماری نئوسپوروزیس می­شود. هدف از این مطالعه بررسی شیوع آنتیبادی ‏ضد نئوسپورا شتر در استان بوشهر واقع در جنوب ایران بود. برای دست‌یابی بدین منظور، نمونه‌ سرم‌های 92 شتر از استان بوشهر جمع‌آوری شد. نمونه‌ها برای تشخیص آنتی‌بادی علیه نئوسپورا کنینوم توسط آزمایش آگلوتیناسیون و با استفاده  از 2- مرکاپتواتانول بررسی شدند. نتایج نشان دادکه 27 درصد از شتر‏های آزمایش‌شده مثبت بودند و این نشان‌دهنده میزان بالای آلودگی به نئوسپورا کنینوم در این استان می‏باشد. به‌دلیل شیوع نسبتاً بالا در شتر، میتوان نتیجه گرفت که این حیوان میتواند نقش مهمی در نگه‌داری و انتقال آآلودگی در منطقه داشته باشد. این مطالعه اولین گزارش از آلودگی به نئوسپورا در شترهای جنوب کشور است.

کلیدواژه‌ها