تشخیص تقلب در شیر شتر به روش PCR

نوع مقاله: مقاله آموزشی ، پژوهشی

نویسندگان

1 اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی

2 دانشیار موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی شعبه شمال شرق، بخش تحقیقات دامپزشکی و بیوتکنولوژی، سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی ، مشهد ،ایران

چکیده

تقلبات در شیر و گوشت شتر یک مشکل شایع در بازار خرده فروشی است. این مطالعه با هدف بررسی اعتبار واکنش زنجیره­ای پلیمراز(PCR) برای تشخیص تقلبات افزودن شیر سایر دام­ها در شیر شتر می­باشد. ابتدا طراحی پرایمر بر اساس ژن D-Loop میتوکندریایی تشخیص تقلبل در شیر شتر با واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) صورت گرفت. قطعه باندی با اندازه حدود 430 جفت باز در شتر بدون هیچ واکنش متقاطعی تولید شد. با توجه به احتمال اختلاط شیر شتر با شیر گاو، گوسفند و بز به کمک پرایمرهای اختصاصی هر گونه از دام­ها، آزمایش PCR بر روی  DNAهر گونه به طور جداگانه استفاده گردید ودر مخلوط شیر شتر با هر یک از موارد فوق به طور جداگانه و نیز به صورت Multiplex PCR انجام گرفت. نتایج آزمایش نشان­دهنده وجود قطعات مختلف درگونه­های مختلف در شیر مخلوط می­باشد که در مورد گاو قطعه 247، در گوسفند 363 ودر بز 157 می باشد. توجه به نتایج تحقیق  فوق نشانگر توانایی روش PCR در تشخیص تقلبات در شیر بوده و می­تواند ابزار مفیدی در شناسایی تقلبات واطمینان خاطر مصرف‌کنندگان شود. 

کلیدواژه‌ها