شناسایی و تحلیل مسائل مدیریتی شترداری در استان هرمزگان با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه‌ای

نوع مقاله: مقاله آموزشی ، پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان، عضو هیات‌علمی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

2 دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی، دانشگاه هرمزگان

چکیده

این مطالعه با هدف شناسایی و تحلیل مسائل مدیریتی شترداری در استان هرمزگان انجام شده و به بررسی وضعیت ارتباطات و همکاری میان سازمان­ها با یکدیگر با استفاده از روش تحلیل شبکه‌ای پرداخته است. به‌منظور جمع­آوری اطلاعات و داده­های مرتبط با موضوع پژوهش، به دستگاه‌های اجرایی مرتبط در موضوع شتر مراجعه شد و با کارشناسان مصاحبه شد. سپس جلسه‌ای با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط و شترداران تشکیل شد و به شیوه طوفان مغزی، مشکلات و مسایل شترداری در استان هرمزگان مورد بررسی قرار گرفت. درنهایت نیز پرسشنامه‌ای تدوین و توسط نمایندگان دستگاه‌های ذیربط، تکمیل شد. پس از تکمیل پرسشنامه‌ها، ترسیم و تحلیل شبکه‌های همکاری و ارتباط میان دستگاه‌ها با ماتریسی در نرم­افزار اکسل انجام گردید. برای ترسیم و تحلیل گراف‌ها از نرم­افزار Visone  و شاخص‌های­ مرکزیت درجه، تراکم و نقاط برشی استفاده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان دادند که  سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان بیشترین همکاری و ارتباط را با سایر سازمان­های مرتبط در حوزه شتر داشته است. تراکم شبکه همکاری نیز 2/0 وتعداد نقاط ایزوله، 28 درصد از کل نقاط محاسبه شد. براین اساس، مشاهده شد که همکاری کم و گاهی عدم همکاری میان برخی سازمان­ها در راستای رفع مشکلات شترداران وجود دارد که این امر تاحدی ناشی از بازدارندگی قوانین و مقررات و نیز تضاد آن­ها با یکدیگر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها