بررسی تابعیت وزن بدن از صفات بیومتری شترهای یک‌ساله سمنان

نوع مقاله: مقاله آموزشی ، پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نژاد گروه علوم دامی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر

2 استادیار گروه علوم دامی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر

چکیده

این بررسی بهمنظور برآورد ضریب تابعیت وزن یک­سالگی از صفات بیومتری شتر یک­کوهانه شمال شرق کشور انجام شد. اطلاعات 45 نفر شتر ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد طرود طی سال­های 1376 تا 1394 جمع­آوری شد. صفات مورد مطالعه شامل وزن بدن و صفات بیومتری در یک‌سالگی (ارتفاع بدن از ناحیه جدوگاه، طول بدن، محیط دور سینه و شکم) بود. میانگین صفات طول بدن و محیط شکم در نرها بیشتر از ماده­ها بود (05/0(p< . تابعیت صفت وزن یک‌سالگی از صفات بیومتری در این سن، از لحاظ آماری معنی­دار بود و دامنه­ای از 65/0 تا 96/0 داشت. این نتایج نشان دادند، می­توان از اطلاعات صفات بیومتری در این سن به‌منظور تخمین وزن بدن استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها