بررسی تاثیر فعالیت پروتئولیتیکی باکتری های اسید لاکتیک با فرم کوکسی جدا شده از نمونه‌های شیر شتر بر کاهش حساسیت زایی پروتئین های کازئین شیر گاو

نوع مقاله: مقاله آموزشی ، پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی گرایش میکروبی، دانشگاه اصفهان.

2 دانشیار بخش میکروب‌شناسی،گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان

3 استادیار گروه زیست فناوری، دانشکده علوم و فناوری های نوین، دانشگاه اصفهان

چکیده

حساسیت به شیر گاو حدود 5/7-2 درصد از جمعیت کودکان را تحت تاثیر قرار می­دهد. کازئین­های شیر گاو نقش اساسی را در آلرژی پایدار ایفا می‌کنند. سیستم­های پروتئولیتیک باکتری­های اسید لاکتیک جدا شده از شیرهای خام مخصوصا شیر شتر توانایی هیدرولیز اپی‌توپ­های حساسیت­زا را داشته و بنابراین می­توانند منجر به کاهش آلرژی­زایی پروتئین­های شیر گاو از جمله کازئین­ها شوند. در این پژوهش پس از جداسازی سویه­های باکتری­های اسید لاکتیک با فرم کوکسی از نمونه‌های شیر شتر تک‌کوهانه، فعالیت پروتئولیزی آن­ها بر روی هیدرولیز پروتئین­های کازئین ارزیابی شد. تاثیر فعالیت پروتئولیتیکی این باکتری­ها بر روی کازئین شیر گاو توسط روش‌های الکتروفورز ژل پلی‌آکریل‌آمید و کروماتوگرافی فاز معکوس بررسی شد. کاهش میزان حساسیت­زایی پروتئین­ها توسط بهترین سویه­های پروتئولیتیک توسط آزمون الایزای رقابتی تایید شد. نتایج نشان دادند که آنزیم­های پروتئیناز تولید شده توسط باکتری­های اسید لاکتیک جدا شده از شیر شتر فعالیت پروتئولیتیک قوی علیه کازئین­های شیر گاو دارند. آلفاکازئین هیدرولیز شده نیز نسبت به نوع طبیعی  به میزان کمتری توسط IgE سرم بیماران دارای حساسیت به شیر گاو تشخیص داده شده که نشان دهنده­ی کاهش آلرژی­زایی این پروتئین می­باشد.

کلیدواژه‌ها