بررسی آلودگی به باکتری کوکسیلا بورنتی در جمعیت شترهای شمال‌شرق ایران به‌روش qPCR

نوع مقاله: مقاله آموزشی ، پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری تخصصی بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ، اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی

2 استاد ، گروه علوم درمانگاهی، بهداشت و پیشگیری بیماری‌های دامی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار، گروه پاتوبیولوژی، دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشیار ، گروه علوم درمانگاهی، بهداشت و پیشگیری بیماری‌های دامی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

‌‌‌هدف از انجام این مطالعه، بررسی آلودگی به باکتری کوکسیلابورنتی(عامل بیماری تب کیو) در جمعیت شترهای شمال‌شرق ایران می­باشد. تعداد 167 نفر شتر از 11 واحد اپیدمیولوژیکی (استان­های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی) بهروش نمونهگیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. در مجموع از 167 نمونه خون کامل شترها که مورد آزمایشqPCR قرار گرفتند، تعداد 4 نمونه مثبت مشخص شد. شیوع مولکولی بیماری تب‌کیو 4/2 درصد (1/0 تا 7/4 درصد، با حدود اطمینان 95 درصد) تعیین گردید. نتایج حاصل از این بررسی ارتباط معناداری بین متغیرها (سن، جنس و مکان نمونه­گیری) و عفونت در آزمون آماری نشان نداد. نتایج حاصل از این مطالعه حضور ژنوم باکتری کوکسیلابورنتی و عفونت فعال را در جمعیت شترهای این منطقه اثبات می­نماید. با توجه به اهمیت اقتصادی، قابلیت انتقال بیماری از دام به انسان، بهداشت و سلامت جامعه در ارتباط با تب Q، لازم است،آزمایش‌ها و اقدامات ضروری برای جلوگیری از گسترش C.burnetiiو به صفر رساندن خطر ابتلا به تب Q در حیوانات و انسان (به‌ویژه کسانی که در معرض خطرند) در مناطق مهم از لحاظ کشاورزی محیط‌زیست و جغرافیایی ایران انجام  شود.

کلیدواژه‌ها