گزارش وقوع سالمونلوز در یک گله شتر

نویسندگان

1 استاد گروه علوم درمانگاهی بهداشت پیشگیری بیماری های دامی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دستیار تخصصی گروه علوم درمانگاهی بهداشت پیشگیری بیماری های دامی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

سالمونلوز یک بیماری مشترک است که بهوسیله سرووارهای جنس سالمونلا ایجاد می­گردد. این بیماری در انسان به وسیله سروتیپ­های مختلف سالمونلا و از منابع متعدد انسانی و حیوانی ایجاد می­شود. علایم این بیماری در شتر می­تواند به‌صورت  سقط‌جنین، گاستروانتریت و اسهال بروز نماید. در یک گله در مشهد میزان بالای سقط و اسهال اعلام شده بود. هدف از این تحقیق، به‌دست آوردن دلایل سقط در میان شترها این گله در مشهد بود.  برای انجام این کار،  از محتویات کیسه صفرا و مایعات جنینی 10 نفر بچه شتر سقط شده، نمونه‌گیری شد. هم‌چنین از 10 نمونه از خوراک شترها که شامل کنسانتره و کاه و سبوس و تفاله چغندر برداشت شد. سالمونلا در دو مورد کیسه صفرای نوزادان گزارش شد. نمونه­های کاه و تفاله چغندرقند نیز از نظر سالمونلا مثبت اعلام شدند.

کلیدواژه‌ها