تاثیر اسانس گیاه مورت (Myrtus communis) بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی، باکتری‌های روده کور سکوم و بافت شناسی ریخت شناسی ایلئوم در جوجه های گوشتی

نوع مقاله: مقاله آموزشی ، پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد تغذیه طیور گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر

3 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر

چکیده

به منظور بررسی مقایسه اثرات اسانس گیاه دارویی مورت با آنتی‌بیوتیک محرک رشد بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی، میزان باکتری‌های سکومی و ریخت شناسی ایلئوم در جوجه‌های گوشتی مطالعه‌ایی در قالب طرح پایه کاملا" تصادفی با 300 قطعه جوجه گوشتی از سویه تجاری راس 308 با 5 گروه آزمایشی و 3 تکرار با 20 قطعه جوجه گوشتی یک روزه مخلوط نر و ماده، در هر واحد آزمایشی انجام گرفت. گروه های آزمایشی شامل: اول (شاهد دریافت کننده جیره پایه بدون اسانس و آنتی‌بیوتیک)، دوم: جیره پایه به همراه آنتی‌بیوتیک محرک رشد فلاوومایسین (045/0 گرم در کیلوگرم جیره)، سوم، چهارم و پنجم: جیره پایه به همراه 100، 300 و 500 میلی گرم در کیلوگرم جیره از اسانس اتری مورت می باشند. نتایج این بررسی اثر معنی‌دار آنتی‌بیوتیک محرک رشد را در افزایش خوراک مصرفی، افزایش وزن بدن و کاهش ضریب تبدیل غذایی را بیان داشته است. گروه آزمایشی دریافت کننده اسانس مورت 500 میلی گرم در کیلوگرم اثر معنی‌داری در کاهش تری گلیسرید، کلسترول و LDL و افزایش HDL داشته و در کاهش باکتری‌های سکومی گروه های آزمایشی اسانس مورت 500 و 100 میلی گرم در کیلوگرم به ترتیب در کاهش معنی‌دار شمارش اشرشیا‌کولی و سالمونلا موثر بوده و در بررسی ریخت شناسی ایلئوم افزایش معنی‌دار نسبت ارتفاع پرز روده به عمق کریپت در گروه آزمایشی دریافت کننده اسانس مورت 500 میلی گرم در کیلوگرم دیده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات