تعیین ارزش غذایی کاه کنجد در استان بوشهر به‏ منظور استفاده در تغذیه بز

نوع مقاله: مقاله آموزشی ، پژوهشی

نویسندگان

مربی پژوهشی بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر، ایران

چکیده

در حال حاضر سالانه حدود 2800 تن کاه کنجد در استان بوشهر به‏دست می‏آید که پس از برداشت محصول، بدون استفاده باقی می‏ماند. این تحقیق به‏منظور تعیین ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم کاه کنجد در استان بوشهر انجام شد. برای انجام این کار، ابتدا مناطق دارای کشت کنجد در استان مشخص شد و سپس نمونه‏های مورد نیاز از کاه کنجد جمع‏آوری و ترکیب شیمیایی آنها اندازه‏گیری شد. در ادامه، قابلیت هضم کاه کنجد به‏روش جمع‏آوری کل مدفوع، با استفاده از چهار رأس بز نر اخته شده سیاه بومی استان طی سه دوره 10 روزه به‏دست آمد. نتایج نشان داد که میانگین میزان ماده خشک، پروتئین خام، الیاف نامحلول در شوینده خنثی، الیاف نامحلول در شوینده اسیدی، خاکستر خام، چربی خام، کلسیم و فسفر کاه کنجد به‏ترتیب 3/95، 05/5، 64/57، 94/42، 87/9، 29/2، 28/1 و 16/1 درصد بود. انرژی خام کاه کنجد 4131 کالری در گرم ماده خشک به‏دست آمد. میانگین قابلیت هضم ماده خشک، پروتئین خام، الیاف نامحلول در شوینده خنثی، الیاف نامحلول در شوینده اسیدی، چربی خام و انرژی خام کاه کنجد به‏ترتیب 9/34، 66/63، 9/31، 56/34، 26/59 و 7/37 درصد تعیین شد. به‏طور کلی نتایج نشان داد که از کاه کنجد می‏توان در جیره غذایی بزها استفاده کرد، اما باید با روش‏های مختلف عمل‏آوری، ارزش غذایی و در نتیجه مصرف آن را در جیره بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات