مقایسه خصوصیات کمی و ارزش غذایی علوفه سه رقم تاج خروس در مزارع استان البرز

نوع مقاله: مقاله آموزشی ، پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح بذر و نهال، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

هدف این تحقیق، تعیین خصوصیات کمی و کیفی علوفه سه رقم تاج خروس با نام‌های خارکفسکی، سیم و لورآ، در مزارع استان البرز، بود. بدین منظور، علوفه سه رقم تاج خروس، در مرحله بعد از گلدهی و قبل از بذردهی، برداشت شد. نمونه برداری تصادفی از 15 نقطه (یک متر مربعی) مزارع کشت تاج‌خروس انجام شد. خصوصیات کمی شامل ارتفاع‌بوته و وزن‌تازه‌بوته بود. همچنین خصوصیات کیفی شامل ماده‌آلی، پروتئین‌خام، چربی‌خام، دیواره‌سلولی، خاکسترخام و کربوهیدرات‌های‌غیرفیبری بود. نتایج نشان داد که وزن بوته های تازه سه رقم تاج خروس (ارقام خارکفسکی، سیم و لورآ) به‌ترتیب 0/1045، 6/1171 و 5/1248 گرم بود. ارتفاع بوته رقم خارکفسکی از بقیه ارقام بلندتر بود. قطر ساقه در رقم خارکفسکی و نیز نسبت برگ به بوته در رقم لورآ از بقیه تیمارهای آزمایشی بیش‌تر بود. میزان تولید علوفه‌تر و نیز خشک در رقم لورآ به ترتیب 6/93 و 4/16 تن در هکتار بود که از بقیه تیمارهای آزمایشی بیش‌تر بود. در ارقام خارکفسکی، سیم و لورآ به‌ترتیب پروتئین‌خام 5/11، 8/11، 0/12 درصد و نیز دیواره سلولی 9/39، 6/38، 8/37 درصد بودند. در رقم لورآ میزان چربی‌خام و کربوهیدرات‌های‌غیرفیبری از بقیه تیمارهای آزمایشی بیش‌تر بود. تولید پروتئین خام و دیواره سلولی در کل مزرعه در رقم لورآ تازه به‌ترتیب 98/1 و 23/6 تن در هکتار شد که از بقیه تیمارها بیش تر بود. شاخص‌های ارزش نسبی تغذیه‌ای و کیفیت نسبی علوفه در رقم لورآ به ترتیب 5/167 و 6/174 بودند. درمجموع مواد مغذی موجود در علوفه تاج‌خروس با رقم لورآ بیش-تر از دو رقم دیگر بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات