تأثیر نمره وضعیت بدنی قبل از جفتگیری بر عملکرد تولیدی میش لری بختیاری

نوع مقاله: مقاله آموزشی ، پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی بخش علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شهرکرد

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی تأثیر نمره وضعیت بدنی میشها قبل از جفتگیری بر وزن تولد و وزن شیرگیری برهها انجام شد. سیصد رأس میش لری بختیاری پرورش یافته در یک گله روستایی یک روز قبل از رها سازی قوچ در گله مورد ارزیابی نمره وضعیت بدنی قرار گرفتند. وزن تولد و وزن شیرگیری برهها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که میشهای دارای نمره وضعیت بدنی 3/5 بیشترین فراوانی (37 درصد) را داشتند. وزن تولد برهها تحت تأثیر نمره وضعیت بدنی میش قرار نداشت (0/05<P). در میشهای دارای نمره وضعیت بدنی4، کیلوگرم بره متولد شده به ازای هر رأس میش در معرض آمیزش (0/05>P) و گرم بره متولد شده به ازای هر کیلوگرم میش در معرض آمیزش (0/01>P) نسبت به سایرین بالاتر بود ولی اختلاف آن با میشهای نمره 3/5 از نظر آماری معنیدار نبود (0/05<P). بین میشهای با نمرات مختلف وضعیت بدنی از نظر وزن شیرگیری اختلاف آماری معنیدار مشاهده نشد (0/05<P). کیلوگرم بره از شیرگرفته به ازای هر رأس میش در معرض آمیزش و گرم بره از شیرگرفته به ازای هر کیلوگرم میش در معرض آمیزش در میشهای با نمره وضعیت بدنی 4 بالاتر (0/01>P) از سایرین بود ولی اختلاف آن با میشهای دارای نمرات 3 و 3/5 از نظر آماری معنیدار نبود. کمترین عملکرد تولیدی در نمره 2 وضعیت بدنی مشاهده گردید. به طور کلی نمره وضعیت بدنی مطلوب برای میشهای لری بختیاری در زمان جفتگیری 3 تا 3/5 پیشنهاد میشود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات