اثرات سطوح مختلف مکمل‌های معدنی و ویتامینی در جیره پیش آغازین بر عملکرد، صفات لاشه و وضعیت ایمنی در جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله: مقاله آموزشی ، پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

چکیده

این آزمایش جهت ارزیابی اثرات استفاده از سطوح مختلف مکمل‌های معدنی و ویتامینی در دوره پیش آغازین(1 تا 10 روزگی) بر عملکرد، صفات لاشه و وضعیت ایمنی جوجه‌های گوشتی انجام گرفت. در این آزمایش تعداد 300 قطعه جوجه گوشتی سویه راس- 308 در یک طرح کاملاً تصادفی در 5 تیمار، 4 تکرار و با 20 قطعه جوجه در هر تکرار مورد استفاده قرار گرفتند. گروه‌های آزمایشی شامل: تیمار 1) بدون استفاده از مکمل‌های معدنی و ویتامینی، تیمار 2) حاوی 25/0 درصد از مکمل‌های معدنی و ویتامینی (گروه شاهد)، تیمار 3) حاوی 35/0 درصد از مکمل‌های معدنی و ویتامینی، 4) تیمار حاوی 45/0 درصد از مکمل‌های معدنی و ویتامینی و 5 تیمار حاوی 55/0 درصد از مکمل‌های معدنی و ویتامینی بودند. استفاده از سطوح مختلف مکمل‌های معدنی و ویتامینی در دوره پیش آغازین اثرات معنی‌دار بر عملکرد جوجه‌ها در دوره‌های پیش آغازین، آغازین و رشد نداشت (05/0P >). خوراک مصرفی در کل دوره تحت تأثیر سطوح مکمل‌های مصرفی قرار گرفت(05/0P <). به طوری که کمترین مقدار آن (89/43 گرم) در گروه شاهد به دست آمد. در تجزیه لاشه و وضعیت ایمنی تفاوتی بین گروه‌های آزمایشی مشاهده نشد(05/0P >). با توجه به نتایج بدست آمده می‌‌توان پیشنهاد کرد که در دوره پیش آغازین حذف و یا افزایش سطوح مکمل‌های مواد معدنی و ویتامینی اثرات معنی‌‌دار بر عملکرد، صفات لاشه و وضعیت ایمنی جوجه‌های گوشتی نداشته و سطوح پیشنهادی از این مکمل‌ها برای دوره‌‌های آغازین و رشد، در دوره پیش آغازین نیز نتیجه بهتری می‌‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات