برآورد مولفه‌های(کو)واریانس و روند ژنتیکی و فنوتیپی برخی صفات تولیدمثلی در گوسفندان زل

نوع مقاله: مقاله آموزشی ، پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش ژنتیک و اصلاح موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

2 استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

برای برآورد مولفه‌های(کو)واریانس و پارامترهای ژنتیکی صفات تعداد بره متولد شده، کیلوگرم بره متولد شده، تعداد بره شیرگیری شده و کیلوگرم بره شیرگیری شده به ازای هر زایش در گوسفندان زل از رکوردهای جمع‌آوری شده طی سال‌های 1366 تا 1387 مرکز اصلاح نژاد دام کشور استفاده شد. آنالیز داده‌ها با استفاده از مدل حیوانی چندصفتی به روش حداکثر درستنمایی محدود شده عاری از مشتق‌گیری نرم افزار WOMBATانجام شد. با استفاده از میانگین ارزش‌های اصلاحی برآورد شده حیوانات و میانگین فنوتیپی صفات مورد بررسی به تفکیک سال تولد، روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات محاسبه شد. اثر عوامل محیطی گله، سال و ماه زایش و سن میش بر کلیه صفات مورد بررسی معنی‌دار برآورد شد. وراثت‌پذیری صفات تعداد بره متولد شده، کیلوگرم بره متولد شده، تعداد بره شیرگیری شده و کیلوگرم بره شیرگیری شده به ترتیب 01/0، 00/0، 00/0 و 00/0 برآورد شد. همبستگی‌های ژنتیکی بین صفات از 93/0 تا 99/0 و همبستگی‌های فنوتیپی از 28/0 تا 49/0 و مقادیر روند ژنتیکی صفات تولیدمثلی در حد صفر برآورد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات