بررسی ارتباط ژن‌های PRL و NPY با صفات تولید مثلی در مرغ بومی آذربایجان غربی

نوع مقاله: مقاله آموزشی ، پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات علوم دامی

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

3 3- استادیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده

پرولاکتین(PRL ( و نوروپپتید)Y (NPY ، دو ژن کاندید با عملکرد فیزیولوژیکی وسیع در فرآیند رشد و تولید مثلی می باشند.
هدف این پژوهش، تعیین چند شکلی ژن‌های پرولاکتین(PRL ( و نوروپپتید) Y (NPY و بررسی ارتباط آن با صفات تولیدمثلی در مرغ بومی آذربایجان غربی بود. بدین منظور، از تعداد 100 قطعه مرغ بومی از مرغان مولد ایستگاه اصلاح نژاد مرغ بومی استان آذربایجان‌غربی، نمونه خون تهیه و استخراج DNA از نمونه‌ها صورت گرفت. سپس ژنوتیپ حیوانات با استفاده از روش PCR-RFLP و آنزیم‌های برشی AluI ﻭ DraI تعیین گردید. برای ژن NPY دو آلل A و a با فراوانی 25/0 و 75/0 و ژن PRL دو آلل T وC با فراوانی 22/0 و 78/0 شناسایی شد. نتایج این تحقیق نشان داد که، چند شکلی‌های مشاهده شده، با هیچ‌کدام از صفات تولید‌مثلی مورد مطالعه در این تحقیق ارتباط معنی‌داری ندارند. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که جایگاه‌های مورد مطالعه نمی‌توانند به عنوان ژن کاندید برای صفات تولید مثلی در برنامه‌های اصلاح نژادی مرغ بومی آذربایجان غربی مورد استفاده قرارگیرند

کلیدواژه‌ها

موضوعات