بررسی اثر عوامل مدیریتی بر عملکرد مزارع پرورش جوجه گوشتی استان گلستان با استفاده از سیستم تصمیم گیری چندشاخصه

نوع مقاله: مقاله آموزشی ، پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. کرج. ایران

2 دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. کرج. ایران

3 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده

به منظور بررسی عوامل مدیریتی موثر در مزارع پرورش جوجه­ گوشتی، از 20 درصد مزارع فعال استان گلستان، اطلاعات خام در قالب پرسشنامه جمع­آوری شدند. در این تحقیق خوراک مصرفی، میانگین وزن زنده در زمان کشتار، ضریب تبدیل غذایی و درصد زنده‌مانی مورد بررسی قرار گرفتند. شاخص عملکرد برای هر واحد مرغداری محاسبه و بر این اساس مزارع به چهار گروه ضعیف (25 ± 200)، متــوســط (25 ± 250) ، خوب (25 ± 300) و عالی (25 ± 350) تقسیم­بندی شدند. به منظور تعیین اثر عوامل مدیریتی بر شاخص­های عملکردی از سیستم تصمیم­گیری چند شاخصه(MCDM)  استفاده و از مدل مجموع ساده وزنی ­ SAW، عوامل عمده موثر بر ارزیابی علل مدیریتی موثر بر اختلاف ایجاد شده بین چهار گروه و میزان سهم این عوامل در ایجاد اختلاف مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان دادند که گروه­های متوسط و عالی به ترتیب با 52/30، 4/55 درصد، از عوامل مدیریتی در جهت بهبود تولید، بیشتر استفاده کرده­اند. در بین عوامل مدیریتی، فاصله زمانی نظافت لامپ­ها، ارتفاع لامپ­ها و رشته تحصیلی با 30, 6/18 و 18 درصد بیشترین سهم را در ایجاد اختلاف بین گروه­ها داشتند. لذا می­توان نتیجه گرفت مزارع مورد بررسی در این تحقیق، نتوانسته­اند از عوامل مدیریتی به طور بهینه در جهت بهبود عملکرد استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها