بررسی مقایسه ای سطوح مختلف عصاره آبی الکلی برگ گیاه آرتمیزیا با آنتی بیوتیک محرک رشد بر فراسنجه های عملکردی، بیوشیمیایی، ایمنی و جمعیت باکتریایی روده کور در جوجه های گوشتی سویه تجاری راس 308

نوع مقاله: مقاله آموزشی ، پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر

چکیده

در این آزمایش به منظور بررسی اثر مصرف عصاره آبی ­الکلی برگ گیاه آرتمیزیا در دو سطح مختلف بر عملکرد، فراسنجههای خونی، پاسخ ایمنی و جمعیت باکتریهای سکوم جوجههای گوشتی در مقایسه با آنتیبیوتیک محرک رشد، 192 قطعه جوجه گوشتی سویه تجاری راس 308، در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 گروه آزمایشی، 4 تکرار و 12 مشاهده در هر تکرار مورد استفاده قرار گرفت. گروه­های آزمایشی شامل: 1) گروه آزمایشی شاهد دریافتکننده جیره پایه، 2) گروه آزمایشی دریافتکننده جیره پایه به همراه 045/0 درصد آنتیبیوتیک محرک رشد فلاوومایسین، 3) گروه آزمایشی دریافتکننده جیره پایه به همراه 05/0 درصد عصاره آبی الکلی آرتمیزیا و 4) گروه آزمایشی دریافتکننده جیره پایه به همراه 1/0 درصد عصاره آبی الکلی آرتمیزیا که تا 42 روزگی در اختیار جوجهها قرار داده شد. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد اثر آرتمیزیا بر صفات عملکردی، پروتئین تام و لیپوپروتئین با چگالی بالا تفاوت معنیداری با سایر گروه­های آزمایشی نداشته ولی سبب کاهش معنی­دار بر میزان تریگلیسرید سرم خون (05/0P<) گروه آزمایشی 1/0 درصد آرتمیزیا شده، در حالی که تیتر آنفلوانزای گروه دریافتکننده آرتمیزیا 05/0 درصد آرتمیزیا به طور معنیدار افزایش یافته و سطح 1/0 درصد آرتمیزیا در کاهش جمعیت باکتریهای اشریشیا­کلی و سالمونلا روده کور به طور معنیدار موثر بوده است. لذا بهره­گیری از سطوح مختلف گیاه دارویی آرتمیزیا با هدف ارتقا سلامت جوجه­های گوشتی قابلیت مصرف دارد ولی به عنوان جایگزین کامل، آنتی‌‌بیوتیک محرک رشد جهت بهبود صفات عملکردی توصیه نمی­شود

کلیدواژه‌ها