مقایسه تاثیر کاربرد جیره‌ای بنتونیت و زئولیت طبیعی استان قم و انواع تجاری آنها بر توان تولیدی و صفات لاشه جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله: مقاله آموزشی ، پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی دام استان قم

2 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده

به‌منظور بررسی اثر زئولیت و بنتونیت استان قم بر عملکرد و صفات لاشه جوجه‌های گوشتی، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 9 تیمار و 4 تکرار، شامل 36 واحد آزمایشی که در هر یک 20 قطعه جوجه قرار داشت، انجام شد. جوجه‌های گوشتی نر یک روزه، هفته اول پرورش را در یک گروه واحد گذرانده و سپس به قفس‌های آزمایشی تخصیص یافتند و پرورش آن ها تا 42 روزگی ادامه یافت. تیمار 1 جیره فاقد زئولیت و بنتونیت (شاهد)، تیمار 2 جیره پایه حاوی 1 درصد بنتونیت تجارتی، تیمارهای 3 تا 5 جیره به‌ترتیب حاوی 5/0، 1 و 5/1 درصد بنتونیت انتخاب شده از معادن استان قم، تیمار 6 جیره پایه حاوی 1 درصد زئولیت تجارتی و تیمارهای شماره 7 تا 9 جیره به‌ترتیب حاوی 5/0، 1 و 5/1 درصد زئولیت انتخاب شده از معادن استان قم بودند. در مدت آزمایش میزان دان مصرفی و افزایش وزن به‌طور هفتگی ثبت گردید و در پایان آزمایش از هر قفس آزمایشی، دو قطعه جوجه ذبح شده و درصد اجزاء اصلی لاشه به وزن زنده تعیین گردید. داده‌ها نشان دادند که در مجموع دوره آزمایش، میزان دان مصرفی هیچ‌یک از گروه‌های آزمایشی با شاهد تفاوت معنی‌داری نداشت و میزان افزایش وزن جوجه‌های گوشتی دریافت کننده جیرة حاوی 1 درصد زئولیت قم به‌طور معنی‌داری از گروه شاهد و تمامی گروه‌های دریافت کننده جیرة حاوی بنتونیت کمتر بود و سایر گروه‌های آزمایشی تفاوت معنی‌داری با شاهد و با یکدیگر نداشتند و بهترین ضریب تبدیل غذایی به گروه شاهد تعلق داشت که به‌طور معنی‌داری از گروه‌های دریافت کننده جیره‌های حاوی زئولیت تجارتی و 1 و 5/1 درصد زئولیت قم پایین‌تر بود (05/0 P<). در مورد درصد لاشه، درصد وزن روده به وزن زنده، درصد وزن سینه به وزن زنده و درصد وزن ران به وزن زنده، هیچ تفاوت معنی‌داری بین گروه‌های آزمایشی وجود نداشت و کمترین وزن نسبی کبد به گروه شاهد تعلق داشت که به‌طور معنی‌داری از گروه‌های دریافت کنندة جیرة حاوی بنتونیت تجارتی و 5/0 درصد زئولیت قم کمتر بود و سایر گروه‌های آزمایشی تفاوت معنی‌داری با شاهد نداشتند. وزن نسبی قلب در گروه شاهد به‌طور معنی‌داری از گروه دریافت کنندة جیرة حاوی 5/1 درصد زئولیت قم کمتر بود و سایر گروه‌های آزمایشی تفاوت معنی‌داری با شاهد نداشتند (05/0 P<). بنابراین در شرایط این آزمایش، افزودن زئولیت یا بنتونیت در انواع تجارتی ثبت شده یا مربوط به معادن انتخاب شده استان قم، هیچ بهبودی در توان تولیدی جوجه‌های گوشتی ایجاد نکرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات