تخمین انرژی قابل دسترس علوفه مراتع ایلام بر اساس روش آزمایشگاهی تیلی و تری و با استفاده از مدل های ریاضی

نوع مقاله: مقاله آموزشی ، پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

2 مربی پژوهشی، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

3 کارشناس ارشد پژوهش مو سسه تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده

این پژوهش به منظور به دست آوردن معادلات تخمین انرژی از داده های تولید شده در مورد علوفه مراتع ایلام و در نهایت تکمیل جداول استاندارد انرژی و مواد مغذی خوراک‌های دام و طیور ایران انجام گرفت. داده ها از آزمایشگاه تغذیه موسسه تحقیقات علوم دامی کشور و گزارشات نهایی طرح های تحقیقاتی گرفته شد. از آزمایشات تعیین قابلیت هضم به روش آزمایشگاهی  علوفه مراتع ایلام در برازش و ارائه معادلات استفاده شد. به این منظور از DOMDبه عنوان متغیر مستقل استفاده شد. همه معادلات برآزش شده اعم از خطی، لگاریتمی، معکوس، درجه دوم، درجه سوم، تابع توان، تابع اس و تابع نمایی حاصل از روش آزمایشگاهی (روش تیلی وتری) با ضریب تبیین بالا، قابل قبول و معنی دار بودند. از بین انواع معادلات فوق، معادله تابع خطی زیر به دلیل سادگی و کاربرد ساده تر برای تخمین انرژی قابل متابولیسم پیشنهاد می شود.
ME ( Mcal/Kg DM ) = 160 / 2 -  E - 15 + 0037 / 0DOMD (g/Kg )
با مقدار ماده آلی قابل هضم در ماده خشک( DOMD) 50/541 گرم در کیلو گرم مقدار انرژی قابل متابولیسم علوفه مرتعی ایلام برابر 01/2 خواهد بود. با استفاده از معادلات انجمن ملی تحقیقات (NRC )،  مقدار انرژی قابل هضم  برابر 46/2 شد. انرژی خالص نگهداری 16/1 و انرژی خالص رشد برای علوفه های مراتع استان ایلام 60/0 به دست آمد