برآورد پارامترها و روند های ژنتیکی برخی صفات اقتصادی در گوسفند نژاد کرمانی

نوع مقاله: مقاله آموزشی ، پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

2 دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

3 کارشناس اداره کل امور عشایرکرمان

چکیده

به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی و روندهای ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی صفات مهم اقتصادی در گوسفند کرمانی داده های مربوط به وزن تولد،سه ماهگی، شش ماهگی، نه ماهگی، دوازده ماهگی، وزن پشم سالیانه، تعداد بره متولد شده درهرزایش میش، تعداد بره شیرگیری شده درهرزایش میش،کل وزن تولد به ازای هرمیش موردآمیزش،کل وزن شیرگیری به ازای هرمیش موردآمیزش وسن اولین زایش گوسفندان کرمانی ایستگاه اصلاح نژادشهربابک مورد استفاده قرار گرفت. این داده ها طی سال های 1372 الی 1386 جمع آوری شده بود و به ترتیب دارای 2614 ، 2312 ،1890 ، 1380 ، 1052 ، 1090، 2115 ،  2014 ،2110 ،1930  و 860 رکورد برای صفات مذکور بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش حداکثر درستنمایی محدود شده میانگین اطلاعات (AIREML)  و مدل حیوانی تک صفتی و چند صفتی صورت پذیرفت. بهترین پیش بینی نا اریب خطی (BLUP ) از ارزش های اصلاحی صفات پیش بینی گردید. روند ژنتیکی به صورت تابعیت میانگین مقادیر ارزش های اصلاحی از سال تولد محاسبه شد. وراثت پذیری به دست آمده از تجزیه چند صفتی وزن تولد، سه ماهگی، 6 ماهگی، 9 ماهگی،12  ماهگی، وزن پشم سالیانه، تعداد بره متولد شده درهرزایش میش، تعداد بره شیرگیری شده درهرزایش میش،کل وزن تولد به ازای هرمیش موردآمیزش،کل وزن شیرگیری به ازای هرمیش موردآمیزش و سن اولین زایش به ترتیب 23/0 ،57/0 ، 49/0 ، 29/0 ،36/0 ، 59/0  ،07/0 ،06/0 ، 11/0 ، 15/0 و 05/0 برآورد گردید و همبستگی ژنتیکی بین تمامی صفات مثبت برآورد شد. روندهای ژنتیکی صفات وزن های تولد، سه ماهگی، 6 ماهگی،9 ماهگی،12 ماهگیو وزن پشم سالیانه به ترتیب 2 ،125 ،91،81 ، 156 و       6 /0 - (گرم در سال)، روند ژنتیکی تعداد بره متولد شده درهرزایش میش و تعداد بره شیرگیری شده درهرزایش میش به ترتیب  001/0 -  و 000/0 - (راس)، روند ژنتیکی کل وزن تولد به ازای هرمیش موردآمیزش،کل وزن شیرگیری به ازای هرمیش موردآمیزش وسن اولین زایش به ترتیب 003/0 ، 023/ 0 (کیلوگرم)  و 26/1 –(روز)  برآورد گردید.

 1. جعفریان دولت آباد، ح. 1378. برآورد پارامتر های ژنتیکی و فنوتیپی صفات اقتصادی وزن بدن وپشم تولیدی سالیانه در گوسفند نژاد کرمانی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز.
 2. رضوان نژاد، ا. 1384.برآورد روند ژنتیکی برخی از صفات اقتصادی در بز کرکی رائینی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل.
 3. مختاری، م. ا، رشیدی، م.ر، محمد آبادی و ح، مرادی شهربابک.1388 . برآورد روند ژنتیکی،فنوتیپی و محیطی صفات رشد در گوسفند کرمانی. مجله علوم دامی ایران، شماره1 . ص51 تا 57 .
 4. سرگلزایی، م و م.ع، ادریس. 1383. تخمین روند های فنوتیپی ،ژنتیکی و محیطی برخی از صفات مربوط به رشد در گوسفند بختیاری. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، شماره1 . ص 125 تا 132.
 5. کارگر، ن. م، مرادی شهربابک، ح، مروج و م، رکوعی.1385.تخمین پارامترهای ژنتیکی صفات پشم و رشد در گوسفند کرمانی.مجلهپژوهش و سازندگی، شماره 4 . ص 88 تا 95 .
 6. واعظ ترشیزی، ر. ن، امام جمعه. ع،نیکخواه. م، حجازی. 1371.بررسی اثر عوامل محیطی روی صفات قبل از شیرگیری و پارامتر های ژنتیکی آن صفات در یک گله گوسفند بلوچی. مجله علوم کشاورزی ایران، جلد 23 ، شماره 2 .38-33 . 
 7. وطن خواه، م. م، مرادی شهربابک،ا، نجاتی،س.ر، میرایی آشتیانی و ر، واعظ ترشیزی.1384. بررسی خصوصیات فنوتیپی و ژنتیکی صفات رشد در بره های لری بختیاری. مجله علوم کشاورزی ایران، جلد 36 ، شماره 6 . 1463-1455. 
 8. وطن خواه، م. م.ع،  طالبی و  م.ع، ادریس. 1386. بررسی تغییرات فنوتیپی و ژنتیکی صفات اقتصادی میش در یک
 

گله گوسفند لری بختیاری. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، شماره41 . ص 381 تا 390.

 1. وطن خواه، م. م، مرادی شهربابک، ا، نجاتی،س.ر، میرایی آشتیانی و ر، واعظ ترشیزی.1383 . مروری بر اصلاح نژاد گوسفند در ایران. مجموعه مقالات اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور. دانشکده کشاورزی کرج.
 

 1. Bahreini Behzadi M. R., F. E.Shahroudi, andL. D.Van Vleck. 2007. Estimates of genetic parameters for growth traits in Kermani sheep. Journal of Animal Breeding and Genetic. 124, 296–301.
 2. Chen P. T., J. Baas, J. W. Mabry, K. J. Koehler, and J. C. M. Dekkers  . 2003.Genetic parameters and trends for litter traits in U.S. Yorkshire,   Duroc, Hampshire, and Landrace pigs .   Journal of Animal Science .  81: 46-53
 3. Ekiz, B., M. Ozcan, A. Yilmaz, and A.Ceyhan. 2005. Estimates of phenotypicand genetic parameters for ewe productivity traits of TurkishMerino (Karacabey Merino) sheep. Turkish Journal of Veterinary Animal Science. 29, 557–564.
 4. Fogarty, N.M. 1995. Genetic parameters for live weight, fat and muscle measurements, wool production and reproduction in sheep :A review of Animal  Breeding Abstract. 63:(3), 101-143.
 5. Gizaw, S., S. Lemma, H. Komen, and J.A.M.Van Arendonk. 2007. Estimates of genetic parameters and genetic trends for live weight and fleece traits in Menz sheep. Small Ruminant Research. 70, 145–153.
 6. Hanford, K.J., L.D. Van Vleck, andG.D., Snowder. 2005. Estimates of  genetic parameters and genetic change for reproduction, weight,   and wool characteristics of Rambouillet sheep. Small Ruminant Research. (57), 175–186.
 7. Hanford, K.J., L.D. Van Vleck, and G.D., Snowder .2006. Estimates of  genetic parameters and genetic change for reproduction, weight,   and wool characteristics of Polypay sheep. Livestock Production Science. (102), 72–82.
 8. Maxa, J., E. Norberg, P. Berg, andJ. Pedersen. 2006. Genetic parameters for growth traits and litter size in Danish Texel, Shropshire, Oxford Down and Suffolk. Small Ruminant Research. 7, 5–8.
 9. Meyer K (2006) WOMBAT – A Program for Mixed Model Analyses by Restricted Maximum Likelihood. User Notes. Animal Genetics and Breeding Unit, Armidale, 58 pp.
 10. Microsoft office. Excel :2003.
 11. Miraei-Ashtiani, S.R., S.A.R. Seyedalian andM. Moradi Shahrbabak. 2008. Variance components and heritabilities for body weight traits in Sangsari sheep, using univariate and multivariate animal models. Small Ruminant Research. 73, 109–114.
 12. Mrode, R. A. )1998(. Linear models for the prediction of animal breeding values . CAB International. 77-78.
 13. Mokhtari, M.S., A. Rashidi, and Y. Mohammadi. 2008. Estimation of genetic parameters for post-weaning traits of Kermani sheep. Small Ruminant Research. 80, 22–27.
 14. Mokhtari, M.S., Rashidi, A., Esmailizadeh, A.K., 2010. Estimation of phenotypic and genetic parameters for reproductive traits in Kermani sheep. Small Ruminant Research. 88, 27–31.
 15.   Rashidi, A. and H. Akhshi. 2007. Estimation of genetic and environmental trends of growth traits in Kurdi sheep. Iran. Journal of Agricultur Science. 38 (2),329–335. (in Farsi)
 16. Safari, E., N.M. Fogarty and A.R. Gilmour. 2005. A review of genetic parameter estimates for wool, growth meat and reproduction traits in sheep. Livestock Production Science. 92, 271–289.
 17. Sas Institute. (1998). Sas user guide: statistical. Sas Institute, cary, N. C.
 18. Shaat, I., S. Galal,and H. Mansour. 2004. Genetic trends for lamb weights in flocks of Egyptian Rahmani and Ossimi sheep. Small Ruminant Research. 51, 23–28.
 19. Vatankhah,M.,M.A.Talebi and M.A. Edriss.2008.Estimation of genetic parameters for reproductive traits in Lori-Bakhtiari sheep.Small Ruminant Research. 74, 216–220.
 20. Zhang , C.Y., S.L. Chen, Xiang Li a, De-Qing Xu b, Ying Zhang a, Li-Guo Yang. 2009.Genetic and phenotypic parameter estimates for reproduction traits in the Boer dam. Livestock Production Science. 125, 60–65.