بررسی و شناسایی علل خشکیدگی گونه Seidlitzia rosmarinus در مراتع شترداران چاه مطلب سمنان

نوع مقاله: مقاله آموزشی ، پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان

2 بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان

چکیده

برای بررسی علل کاهش تراکم و خشک شدن یکی از رویشگاه‌های اشنان در شهرستان سمنان پس از بازدید از منطقه، سه سایت با شرایط بحرانی شدید، متوسط و ضعیف تعیین شد. در هر یک دو ترانسکت، یکی در جهت آبراهه‌ها و دیگری در جهت عمود بر آن مستقر شد. همین‌طور از پلات‌های 4 مترمربعی به‌طور سیستماتیک برای بررسی پوشش گیاهی استفاده شد. برای بررسی وضعیت خاک در هر ترانسکت یک پروفیل به عمق 150 سانتی‌متر حفر و تا عمق 120 سانتی‌متر نمونه‌گیری شد. تغییرات سطح ایستابی با استفاده از چاه‌های اطراف بررسی و آفات و بیماری‌های احتمالی مورد ارزیابی قرار گرفتند. درجه شدت تاثیر معیارهای مذکور از طریق مقایسه اطلاعات به‌دست آمده در عرصه با شاخص‌های تدوین شده و تطابق دادن آن‌ها تعیین گردید. نتایج نشان دادند که درصد پوشش اشنان در محدوده مورد مطالعه به‌طور میانگین حدود 3/0 درصد می‌باشد که نشان‌دهنده از بین رفتن گسترده بوته‌های اشنان است. کمترین درصد پوشش در منطقه یک بود و با دو منطقه دیگر اختلاف داشت (01/0>p). از کل بوته‌های موجود تنها 6/13 درصد زنده و 4/86 درصد آن‌ها خشک شده بودند. نتایج نشان‌ داد که تولید و ظرفیت چرا بسیار ناچیز و در حد صفر است. وضعیت مرتع نیز در بدترین وضعیت یعنی خیلی فقیر قرار داشت. مقایسه امتیازات معیارها نشان داد که بیشترین ضریب تاثیر بر روی کاهش تراکم به‌ترتیب مربوط افت سفره‌های آب زیرزمینی، ویژگی‌های خاک و خصوصیات اقلیمی منطقه بود.

کلیدواژه‌ها