بررسی وضعیت ساختمانها و تأسیسات در پرورش جوجه های گوشتی استان تهران

نوع مقاله: مقاله آموزشی ، پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

به منظور بررسی تاثیرساختمانها بر بازده اقتصادی درمرغداری های گوشتی استان تهران، از 890 واحد مرغداری، تعداد 150واحد با نمونه گیری طبقه بندی شده تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات در دو مرحله قبل و بعد از آموزش جمع آوری و مورد آنالیز قرار گرفت. میانگین سود هر قطعه در کل واحد های مرغداری ودر ظرفیتهای5 گانه: 10-25 ،25-50 ،50-75،75-100،و100 هزاربه بالا به ترتیب 2112 ،3000 ،8180 ، 2100،1270-و 1450- ریال بود. درآمد ظرفیتهای 25-50 هزارتایی نسبت به سایر گروه ها معنی دار بود(01/0p<).اثر ظرفیت مرغداری برمیزان آموزش پذیری و افزایش درآمد معنی دار بود (05/0p<). در این تحقیق ساختمانها و تاسیسات بر اساس سه گروه (گروه اول طاق ضربی با مصالح قدیمی و آجر، گروه دوم شیب دار دوطرفه با ورق آهن یاایرانیت و گروه سوم شیب دار یک طرفه با ورق آهن یا ایرانیت) دسته بندی شد. که برای گروه اول میانگین سود هر قطعه در کل واحد های مرغداری و در ظرفیتهای 5 گانه به ترتیب 2235 ،740-،1961، 2416، 3560 و 4211 ریال و در گروه دوم به ترتیب میانگین سود4515، 1423، 8376، 6525، 7035و 7325 ریال در گروه سوم نیز این مقادیر به ترتیب شامل 855، 1237، 2235، 1211، 4511 و6211ریال و ضریب تبدیل غذایی به ترتیب45/2، 23/2، 34/2، 11/2، 35/2 و08/2 بود. بطورکلی میزان درآمد واحدهایی با تیپ ساختمانی شیب دار یک طرفه بیشتر از میزان درآمد سایر گروههای ساختمانی بود ( 053/0p<).
واژه‌های کلیدی: ساختمان و تاسیسات، مرغداری گوشتی، بازده اقتصادی، سود، آموزش

کلیدواژه‌ها

موضوعات