بررسی مقایسه‌ایی سطوح مختلف عصاره آبی ‌الکلی برگ گیاه آرتمیزیا با آنتی بیوتیک محرک رشد بر فراسنجه های عملکردی، بیوشیمیایی، ایمنی و جمعیت باکتریایی روده کور در جوجه های گوشتی سویه تجاری راس 308

نوع مقاله: مقاله آموزشی ، پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر

چکیده

در این آزمایش به منظور بررسی اثر مصرف عصاره آبی ‌الکلی برگ گیاه آرتیمزیا در دو سطح مختلف بر عملکرد، فراسنجههای خونی، پاسخ ایمنی و جمعیت باکتریهای سکوم جوجههای گوشتی در مقایسه با آنتیبیوتیک محرک رشد، 192 قطعه جوجه گوشتی سویه تجاری راس 308، در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 گروه آزمایشی، 4 تکرار و 12 مشاهده در هر تکرار مورد استفاده قرار گرفت. گروه‌های آزمایشی شامل: 1) گروه آزمایشی شاهد دریافتکننده جیره پایه، 2) گروه آزمایشی دریافتکننده جیره پایه به همراه 045/0 درصد آنتیبیوتیک محرک رشد فلاوومایسین، 3) گروه آزمایشی دریافتکننده جیره پایه به همراه 05/0 درصد عصاره آبی الکلی آرتمیزیا و 4) گروه آزمایشی دریافتکننده 1/0 درصد عصاره آبی الکلی آرتمیزیا همراه با جیره پایه که تا 42 روزگی در اختیار جوجهها قرار داده شد. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد اثر آرتمیزیا بر صفات عملکردی، پروتئین تام و HDL تفاوت معنیداری با سایر گروه‌های آزمایشی نداشته ولی سبب کاهش معنی‌دار بر میزان تریگلیسرید سرم خون (05/0P<) گروه آزمایشی 1/0 درصد آرتمیزیا شده، در حالی که تیتر آنفلوانزای گروه دریافتکننده آرتمیزیا 05/0 درصد آرتمیزیا به طور معنیدار افزایش یافته و سطح 1/0 درصد آرتمیزیا در کاهش جمعیت باکتریهای اشریشیا‌کلی و سالمونلا روده کور به طور معنیدار موثر بوده است. لذا بهره‌گیری از سطوح مختلف گیاه دارویی آرتمیزیا با هدف ارتقا سلامت جوجه‌های گوشتی قابلیت مصرف دارد ولی به عنوان جایگزین کامل، آنتی‌‌بیوتیک محرک رشد جهت بهبود صفات عملکردی توصیه نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات